Logowanie dla lekarzy

Wykonanie: Codeton Software
Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel. (22) 576-90-00, fax (22) 576-92-81 i/lub Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu http://www.urpl.gov.pl lub stronie głównej GSK - pl.gsk.com

Przeciwwskazania - Augmentin: nadwrażliwość na substancje czynne, na którąkolwiek z penicylin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek beta-laktamowy (tj. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam). Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy. Działania niepożądane - Augmentin: występujące często (≥1/100 do <1/10) - biegunka*, nudności, wymioty oraz kandydoza skóry i błon śluzowych. *Bardzo często (≥1/10) w przypadku tabletek powlekanych. Przeciwwskazania - Zinnat i Zinacef: nadwrażliwość na cefuroksym lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stwierdzona wcześniej nadwrażliwość na antybiotyki cefalosporynowe. Ciężka nadwrażliwość (np. reakcja anafilaktyczna) na jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy (penicyliny, monobaktamy i karbapenemy) w wywiadzie. Działania niepożądane - Zinnat: występujące często - nadmierny wzrost Candida, eozynofilia, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Działania niepożądane - Zinacef: występujące często - neutropenia, eozynofilia, zmniejszone stężenie hemoglobiny, ból głowy, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, w tym ból i zakrzepowe zapalenie żył.

Treści zamieszczone na stronie internetowej www.antybiotyk.pl mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.
PL/CAM/0012/16(4) Data przygotowania materiału: wrzesień 2018